Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring Lenting en Partners

Op alle overeenkomsten betreffende opleidingen, trainingen, workshops, cursussen en coachingstrajecten, hierna te noemen trainingen, verzorgd door Lenting en Partners te Ubbergen, hierna te noemen L en P, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Acceptatie

Door inschrijving op één van de trainingen accepteert de opdrachtgever/deelnemer de hiergenoemde algemene voorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het L en P inschrijfformulier, per post of via de website of door een schriftelijke bevestiging van L en P.Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van L en P.

Facturering en betaling

Ruim voor de eerste trainingsdag wordt de cursist een factuur toegezonden. De kosten van deelname dienen vóór aanvang van de training te zijn voldaan, ook bij opgave korter dan drie weken voor aanvang. Bij opgave korter dan een week voor aanvang van de training dienen de kosten voor aanvang van de tweede lesdag te zijn voldaan. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cursist. Door niet op de training te verschijnen, vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever/deelnemer ten opzichte van L en P niet. Bij niet-tijdige betaling vervalt het recht van de cursist de resterende trainingsdagen bij te wonen.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% berekend. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven training is altijd kosteloos. Is de training eenmaal begonnen, dan is tussentijdse annulering niet mogelijk.

Algemeen voorbehoud

L en P houdt zich het recht voor programma's van trainingen aan te passen. Mocht L en P door verhindering van een medewerker, door overmacht of anderszins, een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen. L en P kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten of schade welke cursist hierdoor om welke reden ook zouden lijden.

 

Privacyverklaring

Lenting en Partners Lenting en Partners, gevestigd aan Berkenlaan 4

6574AT, Ubbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lentingenpartners.nl Berkenlaan 4
6574AT, Ubbergen 0243603060

Willem Lenting is de Functionaris Gegevensbescherming van Lenting en Partners Hij is te bereiken via willem@lentingenpartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lenting en Partners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lentingenpartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lenting en Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lenting en Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lenting en Partners) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lenting en Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                          > 10 jaar > Het leveren van diensten                  Adres                                                   > 10 jaar > Het leveren van diensten                     
Telefoonnummer                           > 10 jaar > Het leveren van diensten                     
Emailadres                                         > 10 jaar > Het leveren van diensten                      Bedrijfsgegevens                            > 10 jaar > Het leveren van diensten

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > 10 jaar > Het leveren van diensten

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Lenting en Partners verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lenting en Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deelname aan de trainingen Actief Ondernemerschap zullen de volgende gegevens onder de deelnemers worden gedeeld: naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lenting en Partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lenting en Partners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lentingenpartners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lenting en Partners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lenting en Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lentingenpartners.nl.

Al onze digitale gegevens worden alleen opgeslagen in de cloud en deze wordt beveiligd door Verweijen ICT.